AANSTUREN, BIJSTUREN, BESTUREN

Het valt niet altijd mee om een vereniging te besturen. Soms moet je aansturen op een bepaalde gewenste uitkomst en soms moet je bijsturen om de schade van ongewenste ontwikkelingen te beperken. Zo is het kennelijk niet iedereen altijd duidelijk wat een bestuur of vereniging nu wel kan of moet en wat niet. In zijn algemeenheid zal onze vereniging datgene proberen te bereiken wat in het belang is van alle leden.

 

In andere gevallen toetst uw bestuur of een zaak de rechten van een huurder, of een groep huurders, mogelijk aantast en zal in voorkomende gevallen actie nemen. Het is natuurlijk ook zo dat uw bestuur u graag op weg wil helpen als u vragen heeft over of meent onheus te zijn behandeld door de plaatselijke overheid of de verhuurder. Dit zal altijd gebeuren nadat de zaak is onderzocht en van alle kanten bekeken, mogelijk ook juridisch is getoetst. Het is niet zo dat het bestuur altijd uw zaak kan steunen.

 

In alle gevallen is er dus vooraf overleg gewenst met het bestuur om er zeker van te zijn dat de juiste procedures worden gevolgd omdat de kans op succes dan optimaal is. Alleen op die manier is uw bestuur in staat om invulling te geven aan haar wens de vereniging en de leden zo goed mogelijk van dienst te zijn en bij te staan. Maar u moet ons daartoe dus vooraf de gelegenheid geven! U weet ons toch wel te vinden? Zie ook de rubriek “Contact” op deze website.


Wonen in Wassenaar

De overheid, voor ons de provinciale overheid, gaat zich steeds meer bemoeien met de woningbouwprogramma’s in onze regio. Iedere Gemeente, ook Wassenaar, moet opgeven hoeveel zij kan bijdragen aan een oplossing van de gemeenschappelijke (lees: regionale) behoefte aan het tekort aan woningen. Binnen tien jaar moeten we namelijk in heel Nederland één miljoen huizen bouwen om de tekorten op te vangen. Lukt het de Gemeente Wassenaar niet om zelf met een, binnen de gezamenlijke regionale woonbehoefte, acceptabel woningbouwprogramma te komen dan zal de Provinciale overheid daar zeker een mening over hebben. Over het algemeen is bij de meeste Wassenaarse politieke partijen de overheersende gedachte “dat we moeten houden wat we hebben”.

 

Wassenaar moet “dorps”,“groen” en “rustiek” blijven en er mag alleen gebouwd worden op een wijze die geen afbreuk doet aan deze genoemde kernbegrippen. Dat betekent zeker geen hoogbouw en alles in een stijl die geen afbreuk doet aan het dorpse karakter. Met de op dit moment bekende beperkte mogelijkheden voor (sociale) bouw is het eindplaatje in Wassenaar naar onze mening vrijwel bereikt. In de Wassenaarse huisvestingsverordening is afgesproken dat maximaal 25% van de sociale verhuringen, waaronder nieuwbouw, onder het lokale maatwerk mag vallen. In het lokale maatwerk kan Wassenaar dan beslissen voor welke groep in Wassenaar dit maatwerk van toepassing is, bijvoorbeeld de Wassenaarse jongeren en senioren.

 

Het is dus zeker mogelijk dat alle woningen van een bouwproject aan Wassenaarders worden toegewezen. Er wordt wel eens gedacht dat dus 75% wordt toegewezen aan mensen uit de regio Haaglanden maar dat is dus niet zo. In deze groep doen ook de Wassenaarders mee zodat de praktijk is dat  minstens 50% wordt verhuurd aan onze plaatsgenoten. Mooi maar het kan beter! Van de weinige woningen die nog worden gebouwd in Wassenaar moet 25% bestaan uit sociale huurwoningen, zo heeft ook onze Gemeenteraad besloten. Daarbinnen gelukkig de mogelijkheid  om 25% “lokaal” (dus aan “Wassenaarders”) toe te wijzen maar dan houdt het wel op. Wij zouden toch erg graag zien dat al de Wassenaarse jongeren en ouderen in ons dorp, ook hun dorp,  een woning kunnen krijgen!

 

Energielabel

Er zijn enkele signalen ontvangen over onduidelijkheid over het energielabel van de huizen van onze verhuurder St Willibrordus. Daar zijn wij als huurdersverengiing nu mee bezig. Zodra wij meer weten zullen wij dat op deze website mededelen.

Indien uzelf vermoed dat het energielabel (en daarbij uw huurverhoging) niet klopt, wilt u dan contact met ons open nemen? Dit kan via ons Contactformulier of direct via info@hv-rozenstein.nl