Beleidsplan Huurdersvereniging Rozenstein 2023-2025

Elke vereniging dient een visie te hebben en beleid om dat ook te kunnen bereiken.

Het formuleren van een algemene visie voor onze huurder vereniging Rozenstein is eigenlijk niet zo moeilijk te verwoorden.
Bestuur en leden van onze vereniging streven ernaar hun gezamenlijke belangen als huurders zo goed en effectief mogelijk in te brengen in het maatschappelijk veld waarin zij, als gelijkwaardige gesprekspartner, kunnen en willen opereren.Om dit te bereiken moeten we er voor zorgen dat onze vereniging klaar is om in de toekomende jaren, aangepast aan de eisen van de tijd, haar werk goed te kunnen doen.


Waar komen we vandaan?
Voordat we daarbij van belang zijnde onderdelen de revue laten passeren eerst een blik op ons verleden. Al sinds jaar en dag bestond en bestaat de maximale bezetting van het bestuur uit niet meer dan drie personen, nu zelfs nog maar uit twee personen! Diegenen die het werk, in die periode, zo goed als mogelijk uitvoerden verdienen daarvoor waardering. Ook de Coronaperiode was in die tijd nog een extra verzwarende omstandigheid maar vanaf nu gaan we weer vooruit kijken!


Waar willen we naar toe?!

Om invulling te geven aan bovenstaande visie is een eerste vereiste dat onze vereniging zo goed mogelijk is georganiseerd en
doelmatig kan opereren. Het is daarbij van belang steeds meer zaken ook digitaal mogelijk te maken. Persoonlijke contacten blijven het meest wenselijk en altijd onze eerste keus maar daarnaast moeten wij ook de digitale mogelijkheden niet onbenut laten. We blijven streven naar het in standhouden of oprichten van bewonerscommissies zonder daarbij de mogelijkheid en soms wenselijkheid van “pop-up” klankbordgroepen te verwaarlozen. Steeds meer van onze leden, en zeker alle jongeren, hebben nu toegang tot de digitale snelweg. Kort samengevat:-we moeten onze vereniging ook in dit opzicht klaar maken voor de toekomst. Daarmee wachten is onverantwoord.


Doel op de korte termijn
Op de korte termijn is het van belang ons bestuur uit te breiden naar (minstens) vijf, maximaal zeven leden. Een driemanschap (voorzitter, penningmeester, secretaris) kan dan functioneren als “dagelijks bestuur” (DB) waarbij nieuwe “algemene bestuursleden” in ieder geval aanschuiven bij de officiële vergaderingen (minstens 1x per twee maanden). In onderling overleg kan binnen het bestuur een verdeling worden gemaakt in “aandachtsgebieden” waar bestuursleden binding mee of interesse in hebben. Wij hopen van harte dat er leden/huurders zijn die ons in dit opzicht willen helpen de vereniging toekomstbestendig te maken.

Doelen op de middel lange termijn
Voor de functies binnen het DB geldt dat gewerkt zal moeten worden aan “draaiboeken” (lees: handleidingen) per onderdeel. We moeten zorg dragen voor het behoud van kennis die, behalve in persoon, ook in de vorm van op schrift gestelde (digitale?) informatie aanwezig is en blijft.Daarnaast zal de vraag of de Statuten van de vereniging toekomstbestendig zijn, dit ook in verband met recente ontwikkelingen, op korte termijn worden beantwoord. Verder zal ook onze huidige “technische” ondersteuning, te denken valt aan onze huiscomputer en de daarbij benodigde programmatuur en randapparatuur, moeten worden aangepast of uitgebreid om de digitale toekomst aan te kunnen. Dit alles zodat uw bestuur kan voldoen aan de eisen van transparantie en inzicht in haar handelen zoals verwoord in de Statuten.


Doelen op de langere termijn
Ook onze werkomgeving dient aan de eisen van de tijd te worden aangepast. Ons huidige oude werkkantoor zal moeten worden aangepast en heringericht. Sinds kort is bekend dat wij gaan verhuizen naar nieuwbouw (project Stompwijck) waar uw bestuur de mogelijkheid krijgt om haar wensen op dit punt te verwezenlijken. Mogelijkheden moeten worden onderzocht en benut hoe wij onze diverse achterban beter kunnen bereiken en bedienen. Behalve de bijbehorende technisch aanpassingen is het meer zichtbaar worden van onze vereniging in de wijken van belang. Wij vinden dat dit laatste eigenlijk voor alle instellingen van sociale aard in Wassenaar moet gelden. Te denken valt aan het houden van spreekuren op vaste tijden en vaste plaatsen, al dan niet samen met andere organisaties. Al het bovenstaande is een “werk in uitvoering”. Tijdens dit proces zullen we nog andere zaken tegenkomen die we moeten veranderen. Welke dat zijn? We komen ze vanzelf tegen ! U hoort nog van ons! Wij horen ook graag van U!


Bestuur Huurdersvereniging Rozenstein. (maart 2023)